Новини, Освіта

Акредитація освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти: реалії та перспективи

Актуальним для понад двадцяти закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти Київської області, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр, є питання акредитації освітньо-професійних програм. Про особливості, механізм та строки проведення цієї процедури– у інтерв’ю з начальником управління Державної служби якості освіти у Київській області Лілією Кревською.

Процедура акредитації освітньо-професійних програм є важливою як для закладів фахової передвищої освіти, так і для учасників освітнього процесу. Ліліє Богданівно, хто буде здійснювати акредитацію? Які переваги отримає заклад освіти після акредитації??

– Так, процедура акредитації є важливою для усіх учасників освітнього процесу.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 01 липня 2021 року №749 «Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти» здійснення процедури акредитації покладено на Державну службу якості освіти України.

Відповідно до наказу Голови Служби від 04 січня 2022 року № 01-10/1 на виконання акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти в частині її організаційного та методичного супроводження уповноважена Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», що підпорядкована Службі.

У статті 44 Закону України «Про освіту» зазначено, що акредитація освітньої програми – це оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання.

Важливість акредитаційного процесу очевидна. Зараз постає питання розбудови якісної фахової передвищої освіти, яка відповідає вимогам часу, суспільства, ринку праці, європейським та державним стандартам, зорієнтованої на потреби учасників освітнього процесу, роботодавців та батьків здобувачів освіти.

Акредитація – це не перевірка закладу фахової передвищої освіти, а оцінювання з метою вдосконалення освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, допомога у визначенні їх сильних і слабких сторін.

Перевагою нової процедури акредитації є можливість для зацікавлених осіб ознайомитися з її результатами у відкритих джерелах. Детальна інформація щодо процедури акредитації ОПП у закладах фахової передвищої тапрофесійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр, розміщена на офіційному сайті Державної служби якості освіти України.

Пов’язана публікація: Сертифікація педагогічних працівників – 2022: нові виклики та особливості

Що передбачає процедура акредитації освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти?

Акредитація освітньо-професійних програм – це нова процедура оцінювання якості освітньої діяльності у закладах фахової передвищої освіти, модель якої визначає принципи та механізм процедури забезпечення якості фахової передвищої освіти, передбачає довіру між усіма учасниками акредитаційного процесу, ухвалення прозорих рішень, формування культури якості освіти.

Мета проведення процедури акредитації ОПП:

-визначення відповідності освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою вимогам і критеріям оцінювання якості ОПП та освітньої діяльності за цією програмою;

-надання усім заінтересованим сторонам інформації щодо якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу;

-підтвердження значимості фахової передвищої освіти з питань забезпечення підготовки фахівців для ринку праці.

– Як буде організовано процедуру акредитації у цьому навчальному році в умовах воєнного стану в Україні?

– Насьогодні заклади фахової передвищої освіти здійснюють освітню діяльність на більшій частині території України за дистанційною або змішаною формою. У Київській області функціонують 22 заклади фахової передвищої освіти, які готують фахівців різних галузей.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 року № 338 були врегульовані деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах правового режиму воєнного стану.

У цьому році Уряд тимчасово дозволив Державній службі якості освіти України ухвалювати рішення щодо умовної акредитації на 1 рік освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр.

Акредитація ОПП, передбачена в лютому–липні 2022 року, здійснюватиметься за заявою закладу освіти без проведення акредитаційної експертизи та без оплати її вартості. Прийом заяв на акредитацію, що буде діяти у 2022 календарному році, триватиме до 01 липня поточного року.

Також заклади освіти отримали можливість продовжити в установленому порядку переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей (освітньо-професійних програм) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти з відтермінуванням оплати послуги до трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

– Який механізм та строкипроходженняакредитаціїосвітньо-професійної програми у 2022/2023 навчальному році?

– Ми впевнені у перемозі України у цій жахливій війні, у те, що незабаром повернемося до мирного життя, тому проведення процедури акредитації освітньо-професійних програм у 2022/2023 навчальному році Служба планує за вимогами, які зазначенів Положенні про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 01 липня 2021 року № 749.

Заклад освіти, який бажає акредитувати освітньо-професійну програму, з 01 травня до 01 липня подає до Державної служби якості освіти України в електронному вигляді за зразком, наведеним у Додатку 2 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, заяву про наміри акредитувати освітньо-професійну програму.

Заява про наміри – це офіційне звернення закладу освіти, який бажає акредитувати освітньо-професійну програму у наступному навчальному році. Заява подається без всіх матеріалів акредитаційної справи та є підставою для включення в графік проведення акредитації освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти.

Служба до 01 серпня навчального року, що передує навчальному року проведення акредитації, на своєму офіційному вебсайті розміщує графік прийняття заяв про акредитацію. Згідно з цим графіком буде здійснюватися прийняття заяв про акредитацію та документів, що підтверджують відповідність освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою вимогам та критеріям оцінювання якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Протягом двох місяців з дати реєстрації заяви про акредитацію та за результатами проведення акредитаційної експертизи Служба приймає одне з таких рішень:

про акредитацію освітньо-професійної програми;

про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми;

про відмову в акредитації освітньо-професійної програми.

Усі документи щодо проведення акредитації формуються в акредитаційну справу, яка ведеться в електронному вигляді.

У межах однієї спеціальності може здійснюватися одночасна акредитація двох або більше освітньо-професійних програм.

На сайті Державної служби якості освіти України опубліковано  оголошення про прийом заяв про наміри закладу освіти акредитувати освітньо-професійну програму у наступному 2022/2023 навчальному році.

Пов’язана публікація: Батьківщиною інституційного аудиту в Україні стала Київська область

– За якими напрямами відбуватиметься оцінювання освітньо-професійних програм?

– Освітньо-професійна програма оцінюється за напрямами:

  1. структура та зміст освітньо-професійної програми, якімають відповідати загальній стратегії закладу фахової передвищої освіти, відповідному професійному стандарту, становити логічну взаємопов’язану систему та оновлюватися відповідно до наукових інновацій у відповідній галузі;
  2. організація прийому на навчання за освітньо-професійною програмою та визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти;
  3. організація освітнього процесу, яка передбачає наявність положення про організацію освітнього процесу, навчальної документації, доступної інформації про оцінювання здобувачів;
  4. контрольні заходи, оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та академічна доброчесність;
  5. кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми;
  6. освітнє середовище, фінансові та матеріально-технічні ресурси, умови для осіб з особливими освітніми потребами;
  7. внутрішнє забезпечення якості освітньо-професійної програми, що передбачає аналіз, моніторинг, реагування на виявлені недоліки тощо.

– Ліліє Богданівно, чи потрібно закладам фахової передвищої освіти готуватися до акредитації освітньо-професійних програм?

– Важливим етапом у підготовці до акредитації освітньо-професійних програм закладу фахової передвищоїта професійної (професійно-технічної) освіти, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр, є процес самооцінювання.

Самооцінювання своїх освітньо-професійних програм заклади освіти проводять за зазначеними критеріями.

Хочу зауважити, що всю необхідну інформацію, яка стосується акредитації освітньо-професійних програм, розміщено на офіційному вебсайті Державної служби якості освіти України.

Служба та її територіальні органи з метою забезпечення якості освіти у закладах фахової передвищої проводять інформаційно-роз’яснювальні заходи, надають методичні рекомендації щодо акредитації освітньо-професійних програм і завжди готові до співпраці.

Управління Державної служби якості освіти у Київській області

Leave a Reply